Saturday, June 11, 2005

บันทึก: มิถุนายน 10, 2005

วันนี้ทำงานค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแก้ความผิดพลาด และความเข้าใจผิดต่างๆ

1. โมเดลที่ใช้ในการ optimization กับโมเดลที่เอาไว้ดูนั้นต่างกันมาก เพราะโมเดลที่เอาไว้ดูนั้น ต้องเน้นที่การกำหนดไปที่จุดที่มีค่า likelihood สูง แต่สำหรับโมเดลที่เอาไว้ใ้ช้ในการ optimization นั้น จะสำคัญที่การกระจายจุดด้วย ไม่เช่นนั้นเวลาที่ทำการ optimize มันก็จะพยายาม optimize จุดที่มีการกระจุกตัวเป็นหลัก

2. ค่าพารามิเตอร์สำหรับการ optimize ใน powell's method ค่อนข้างจะสำคัญมาก เพราะว่า ถ้ากำหนดค่าผิดมันจะไม่ยอมหลุดออกจากลูปนะ ซึ่งขอบันทึกไว้ในที่นี้ด้วยว่าโดยปรกติค่ามักจะเป็นตามที่แสดงข้างล่าง
  • ZEPS ถูกใช้ใน brent โดยปรกติจะมีค่าเท่ากัน 1e-10
  • TINY ถูกใช้ใน mnbrak โดยปรกติจะมีค่าเท่ากัน 1e-20
  • TOL เป็นค่าที่ linmin ส่งไปให้ brent โดยปรกติจะมีค่าเท่ากัน 2e-4
  • tolerance ที่ส่งไปใ้ห้กับ powell มักจะมีค่าเท่ากัน 1e-16
3. พารามิเตอร์สำหรับการทำ global optimization ของเรากับเค้าต่างกันมาก ของเราจะให้ความสำคัญกับระยะและสเกลค่อนข้างน้อย โดยที่สัดส่วนจะเป็น 0.01, 1.0, 1.0 ตามลำดับ นั่นคือ ความเต็มมีค่าเพิ่มขึ้น 10 เท่า ส่วนระยะมีค่าลดลง 10 เท่า

No comments: