Thursday, September 16, 2004

[DOC] วึธีสเกลรูปเพื่อเอาขึ้นเว็บด้วย macromedia fireworks

เมื่อตอนค่ำวันนี้พบว่าเวลาที่จะบอกให้ scale รูปถ้าบอกว่าให้ scale ตามสัดส่วนก็จะไม่ดีนัก เพราะว่ารูปจากกล้องแต่ละอันมีความละเอียดไม่เท่ากัน ดังนั้นหากเราพบว่าเรามีเป้าหมายที่ความละเอียดที่ต้องการแล้ว เราก็ควรที่จะย่อให้ลงไปที่ความละเอียดที่ต้องการ ซึ่งได้แก่การบอกให้ script scale รูปให้ fit area และบอกค่าความกว้างและยาวสูงสุดเอาไว้ เช่นบอกไว้ว่าให้มีความยาวสูงสุดที่ 800 pixels

ปัญหาต่อมาก็คือว่า รูปมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนจะทำยังไงให้ความละเอียดสุดท้ายเป็น 800x600 สำหรับแนวนอน และ 600x800 สำหรับแนวตั้ง ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการบอกให้ความละเอียดสูงสุดเป็น 800 pixels ทั้งสองแกน firework ก็จะ scale รูปให้เป็น 800x600 และ 600x800 หรืออาจน้อยกว่า เพราะสัดส่วนของรูปจะคงที่ทั้งก่อนและหลังสเกลเสมอ

No comments: