Monday, January 24, 2005

[Life] สู่ความมีประสิทธิภาพ (2)

Breaking Your Wishy-Washy Mind

From Palmistry Book:
Horizontal lines across the end zone (Fig. 3-56) indicate
blockages to will power and determination. These are selfimposed,
self-defeating patterns of resistance to exercising one's will
power. These lines reveal that the person probably is not getting
maximum results in many areas of life, due to her or his own selfsabotage.

The challenge for this person is to identify what prior experiences
are subconsciously causing the self-sabotage.

เราไม่มีทางรู้ถึงอดีตตรงนั้นได้เลย เรารู้แต่ว่าข้อความเกี่ยวกับ will power และ determination นั้นเป็นจริง แต่เราหาอดีตนั้นไม่เจอ มันอาจจะเป็นมาแต่ก่อนเกิดก็ได้ ดังนั้นเราขอให้สุขนิสัยและสมาธิเพื่อเพิ่ม will power และ determination ของตัวเอง There is more than one way to do it.

นอกจากนี้เรายังมีเครื่องกีดกั้นการใช้เหตุผลและตรรกะอยู่อีก ดังนั้นเราต้องมีสติรู้เท่าทันตัวเองอยุ่เสมอ
เราทำงานได้ดีเมื่อมีทรัพยากรมาก และสามารถเข้าใจกลไกการทำงานของสิ่งต่างๆได้ดี

From Palmistry Book:
When this zone is wide at the bottom and narrow at the top
(Fig. 4-22), it shows this person starts one thing, stops doing
that because she or he wants to do something else, and later
switches back to the original plan.


บางทีอาจเป็นเพราะความเป็น Wishy-Washy มันบล็อคอำนาจจิตเราไว้ ทำให้เราอ่อนแอลงไป ดังนั้นเราต้องแก้ไขตรงนี้ เราขอเริ่มด้วยสุขลักษณะขั้นที่สอง Three Hour Session of Hard Working

แบบว่าเคยใช้มาก่อนแล้วทำให้ประสิธิภาพมันสูงมากเพราะเราแทบไม่มีการเคลื่อนไหวไปเป็นอย่างอื่น ทำให้จดจ่อมากขึ้นและเปลี่ยนงานไปมาน้อยลง

ควรลดการใช้คอมพิวเตอร์ให้น้อยลงเพราะความสามารถในการรบกวนสมาธิืมันสูงมาก เรายังต้องวางแผนและจัดระเบียบสิ่งต่างๆอีกมาก เพื่อให้รู้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ และจะได้ไม่ลืมที่จะเติมเต็มมันได้ตลอดอย่างมีประสิทธิภาพ

No comments: